Przejdź do treści strony
Godło

Instytut Nauk Ścisłych i Technicznych

Instytut Nauk Ścisłych i Technicznych

Studenci
Akadamia Pomorska Słupsk

Matematyka SDS 2017

PROGRAM KSZTAŁCENIA KIERUNKU MATEMATYKA
specjalizacja nauczycielska
rok immatrykulacji 2017

 

Poziom kształcenia: studia drugiego stopnia
Profil kształcenia: praktyczny
Forma studiów: studia stacjonarne
Tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta: magister
Obszar kształcenia: obszar kształcenia w zakresie nauk ścisłych
Dziedziny nauki i dyscypliny naukowe, do których odnoszą się efekty kształcenia: dziedzina nauk matematycznych

 

Opis zakładanych efektów kształcenia:

 

SYLABUSY MODUŁÓW

Topologia ogólna

Analiza funkcjonalna

Teoria miary i całki

Analiza matematyczna
Analiza zespolona

Algebra i teoria liczb

Statystyka
Metody stochastyczne

Równania różniczkowe

Język obcy

GeoGebra w nauczaniu matematyki
Metody rozwiązywania zadań matematycznych
Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych: sposoby aktywizowania ucznia z problemami w uczeniu się matematyki
Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych: rozwijanie uzdolnień matematycznych ucznia

 

Egzaminy zewnętrzne i konkursy matematyczne na poszczególnych etapach edukacyjnych

Dydaktyka ogólna
Dydaktyka matematyki I
Dydaktyka matematyki II

 

Znajdziesz nas tutaj